Fundamental analys

Innehåll

Vad är fundamental analys?
Koncept och begrepp
Nyckeltal
P/E
Kurs/EK
Soliditet
Likviditet
Direktavkastning
Övrigt
Länkar

 

Vad är fundamental analys?

Till skillnad från teknisk analys, som ju handlar om att tolka och förutse kursrörelser, handlar fundamental analys om att värdera företaget bakom aktien för att bedöma om aktien är köpvärd till nuvarande pris, eller överhuvudtaget.

Att värdera ett företag är en långt mer noggrann och komplicerad process än att försöka se trender i en börskurs, men i gengäld brukar det ofta löna sig. Även om marknaden kan vara irrationell så brukar fundamenta förr eller senare slå igenom i ett företags aktiekurs. Man bör dock vara medveten om att detta inte brukar ske över en natt, och placeringshorisonten för en värdeinvesterare sträcker sig till, skillnad från traderns, ofta mycket långt in i framtiden.

När man analyserar och värderar ett företag använder man ofta såkallade nyckeltal. Dessa tal är avsedda att kvantifiera företagets ekonomiska hälsa i syfte att jämföra den med andra företag inom samma bransch. Det räcker inte med att säga att man har "starka" finanser eller att man "får in mycket pengar", ett företag måste visa styrka på andra sätt.

 

Koncept och begrepp

Innan du läser om nyckeltal är det viktigt att du känner till några av de koncept och begrepp som används i företagens redovisningar. Utan att känna till dessa blir nyckeltalen inget mer än just tal, och analaysen blir allt annat än fundamental.

Bokföring - Löpande anteckningar av samtliga transaktioner som företaget gör.

Årsredovisning - En årsredovisning är en avslutning av räkenskapsårets löpande bokföring. Det finns få krav på hur en årsredovisning ska se ut, däremot finns det regler för att den ska innehålla en balansräkning, en resultaträkning, noter, en förvaltningsberättelse och för större företag även en finansieringsanalys. Årsredovisningen är helt enkelt en sammanfattning av föregående års verksamhet.

Balansräkning - Balansräkningen redovisar företagets tillgångar å ena sidan, och företagets eget kapital och skulder å andra sidan. Dessa två sidor är lika stora, och därmed i balans.

Tillgångar - Ett företag kan ha många olika typer av tillgångar. Immateriella tillgångar är tillgångar som inte går att ta på, som till exempel patent, goodwill eller royalty. Materiella tillgångar delas upp i anläggningstillgångar som ofta är byggnader, maskiner och liknande, och omsättningstillgångar som är tillgångar tänkta att förädlas och säljas, exempelvis lager och kassa. Företagets fordringar räknas också som tillgångar.

Eget kapital - Det kan tyckas konstigt att eget kapital, eller EK, står på samma sida som skulder i balansräkningen, men EK är ju faktiskt också en skuld - ställd till aktieägarna.

Skulder - Företagets skulder kan delas upp i kortfristiga och långfristiga. Exempel på kortfristiga skulder kan vara leverantörskrediter, medan långfristiga skulder ofta består av banklån.

Resultaträkning - Redovisar företagets intäkter (dvs inkomster under en viss period) minus kostnader (dvs periodiserade utgifter) och saldo, resultatet av dessa. I resultaträkningen kan man se om företaget har gått med vinst eller inte.

 

Nyckeltal

Det finns en stor mängd nyckeltal som används inom fundamental analys, vissa är mer relevanta än andra och vad som visar företagets verkliga tillstånd är föremål för viss debatt. Nedan finner du några av de vanligaste nyckeltalen.

 

P/E

P/E-talet är nog det mest använda nyckeltalet inom företagsvärdering då det snabbt kan ge en överskådlig bild av företagets börsvärdering. Det är också ett grundläggande nyckeltal, och är man inte nöjd med vad man får fram här finns det sällan någon mening att analysera vidare.

P/E står för engelskans Price/Earnings eller helt enkelt Pris dividerat med Vinst. Man räknar ut P/E-talet genom att ta aktiens kurs (priset) och dela den med bolagets redovisade resultat (vinsten). Talet man får fram indikerar hur lång tid det tar innan du får tillbaka din investering förutsatt att vinsten förblir densamma i framtiden. Normalt brukar man rekommendera investering i bolag med ett P/E-tal mellan 5 och 15, men detta kan skilja sig mycket från bransch till bransch. Gör därför en jämförelse med bolagets konkurrenter för att bedöma P/E-talets relevans.

 

Kurs/EK

Det här nyckeltalet berättar om aktien handlas med rabatt eller med premie. Resultatet får man fram genom att först multiplicera aktiekursen med antalet aktier vilket ger totalt börsvärde. Därefter dividerar man börsvärdet med bolaget eget kapital. Ett värde över 1 betyder att aktien handlas med premie, ett värde under 1 betyder att aktien handlas med rabatt. Om värdet är till exempel 0,8 kan man jämföra det med att man får köpa 1 krona av bolagets värde för 80 öre.

 

Soliditet

Ett företags soliditet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget kapital, till skillnad från skuld. Det ger då ett mått på hur förmöget företaget är och är mycket viktigt för den framtida finansieringen av företaget.

Soliditeten räknas ut genom att man dividerar företagets eget kapital med summan av samtliga tillgångar. Svaret man får omvandlas till en procentsats. Soliditeten bör generellt ligga någonstans mellan 25% och 75%, återigen är dessa tumregler branschberoende. Man skulle kunna tycka att 100% soliditet och skuldfrihet vore bäst för ett företag, men lånade pengar ger en hävstånd som företaget annars inte hade haft, vilket gör att det kan växa snabbare.

 

Likviditet

Om företagets soliditet ger ett mått på långsiktig överlevnadsförmåga, visar likviditeten på företagets hälsotillstånd. Likviditet är ett annat ord för betalningsförmåga, och mäts i begreppet kassalikviditet. För hög likviditet betyder förmodligen att man har mycket pengar i kassan som inte "jobbar" och skapar avkastning åt aktieägarna, för låg likviditet innebär att man har problem med att betala räkningarna, något som kan leda till konkurs trots att alla andra nyckeltal ser bra ut. Likviditeten är därför ofta ett underskattat nyckeltal.

Kassalikviditet beräknas genom att man dividerar omsättningstillgångar exklusive lager med företagets kortfristiga skulder. Ett tal mellan 1 och 3 är att föredra eftersom det visar på god betalningsförmåga samtidigt som inte alltför mycket kapital är uppbundet i kassaboken.

 

Direktavkastning

För den som investerar långsiktigt kan direktavkastningen har stor betydelse. Många bolag delar nämligen ut en del av vinsten en eller flera gånger per år. Detta kan jämföras med en ränteutbetalning som du får som tack för att bolaget får låna dina pengar och ha dem som EK.

För att beräkna direktavkastning tar man bolagets utdelning och dividerar med aktiekursen. Svaret blir ett decimaltal som man räknar om till procent. 

Utdelningar är generellt ett styrketecken: aktiekurser kan manipuleras och årsredovisningar kan förskönas, men pengar som ska betalas ut till aktieägarna kan inte trollas fram ur tomma intet. Många tilltalas av att utöver eventuell värdeökning kunna ta ut ett slags "ränta" på sina pengar varje år, en "ränta" som ofta överstiger bankräntan men självklart också är ett resultat av den högre risk som aktier innebär.

Riktmärken för direktavkastning brukar sättas mellan 3% - 7%. En lägre direktavkastning gör inte så stor skillnad och en högre direktavkastning gör att man noggrant måste granska om företaget verkligen har råd att betala ut sådana summor, eller om det gör det för att låtsas att allt står bra till. Viktigt att tänka på om man köper för direktavkastningen är när man går in. Om ett företag delar ut 5 kr/aktie och varje aktie kostar 100 kronor, så är din direktavkastning fortfarande 6,25% om du köpte när aktien var värd 80 kronor!

 

Övrigt

Utöver att använda nyckeltal i sin värdering bör investeraren ta hänsyn till en mängd andra, mjuka, värden. Företaget kan se dödsdömt ut enligt nyckeltalen, men har precis fått en ny ledning som är mycket erfaren när det gäller att vända just dödsdömda företag på rätt köl igen. Hela den bransch som företaget verkar kan ha pressats ner av diverse makroekonomiska orsaker. Produkterna som företaget säljer kan vara mindre populära just nu, även om marknaden på sikt kan svänga. Företaget kan tack vare dålig publicitet uppleva en kraftig dipp trots urstarka siffror. Alla sådana händelser kan ha stor inverkan på marknaden som ofta är irrationell och överdriven i sina reaktioner. Det är sådana händelser som värdeinvesteraren väntar på, för det är då man kan hitta guldkorn till priset av brons.

 

Länkar

Aktiekunskap.nu ger dig en bra inblick i hur man kan arbeta med nyckeltal.

Fundamental analys erbjuder mer information inom ämnet.

Föreslå en länk!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)