Teknisk analys

Innehåll

Vad är Teknisk analys?
Vad är trading?
Koncept och begrepp
Diagram
Vanliga ord
Tekniker
Glidande medelvärde
EMA - Exponential Moving Average
MACD - Moving Average Convergence/Divergence
Fibonacciförhållanden
Länkar

Vad är Teknisk analys?

Teknisk analys, eller TA som det också kallas, är ett samlingsnamn för en mängd metoder som alla syftar till att förutspå framtida kursutveckling genom att studera kursens historiska utveckling. TA appliceras vanligen på aktiekurser eller index, och är en stor del av det som kallas för trading.

Analysformen har använts i större eller mindre utsträckning sedan 1700-talet, och fokuserar vanligen på faktorerna pris och volym. Huruvida TA fungerar eller inte är föremål för ständig debatt, vissa har lyckats bygga stora förmögenheter på sin trading, medan andra har förlorat allt.

Teknisk analys ska inte blandas ihop med trading, även om de två ofta är nära sammanbundna, då trading är en investerings- och handelsstrategi som används över mycket korta tidsrymder medan TA även kan appliceras på längre trender.

Vad är trading?

Trading är helt enkelt det engelska ordet för handel, och i det här sammanhanget står det för aktie- och värdepappershandel. En trader handlar med olika finansiella instrument, och köper och säljer dessa för att få maximal avkastning. Inom definitionen ryms en mycket kort tidshorisont, ofta en dag och sällan mer än en vecka. Tradern försöker alltså att utnyttja snabba kursrörelser för att kunna köpa lågt och sälja högt. En daytrader gör detta på daglig basis, medan en swingtrader har något längre tid på sig, från några dagar upp till maximalt en månad.

Trading kan utövas av både institutionella investerare såsom investmentbanker, och privatpersoner. Målet är att utnyttja marknadens irrationella beteende för att tjäna pengar. Trading är förknippat med hög risk, och den som vill ägna sig åt det på heltid bör studera nedanstående begrepp och tekniker mycket noggrant innan man börjar spekulera med pengar.

 

Koncept och begrepp

Det finns ett antal koncept och begrepp som återkommer inom teknisk analys. Även om listan inte är komplett kan detta fungera som en grund för djupare förståelse av olika fenomen inom analysen.

Diagram

Linjediagram - Förbinder stängningskurserna med hjälp av linjer.

OHLC-diagram - Står för Open-High-Low-Close och visar öppningskursen med ett horisontellt streck på vänster sida, nivåerna inom vilka aktien har handlats under dagen, och stängningskursen med ett horisonellt sträck på höger sida.

Candle Stick-diagram - Ljusa eller mörka "ljusformade" staplar visar skillnaden mellan öppning och stängning. En ljus stapel brukar indikera att aktiekursen stigit under dagen, medan en mörk visar på en sänkning. "Vekarna" på ovan- och undersidan av "ljuset" visar högsta respektive lägsta kurs under dagen.

 

Vanliga ord

Motstånd - En prisnivå ovanför aktuellt pris som fungerar som ett "tak".

Stöd - En prisnivå under aktuellt pris som fungerar som ett "golv".

Dessa kallas tillsammans för trendlinjer, och behöver inte vara horisontella. De kan till exempel följa kursen diagonalt uppåt eller diagonalt nedåt. När kursen bryter igenom någon av dessa linjer kan det signalera ett trendbrott. Ett trendbrott sammanfallar ofta med en ökning i volym.

Bullish - Analysen visar på framtida stigande priser och värden. Detta används ofta även utanför TA som en beskrivning av folks framtidstro.

Bearish - Motsatsen till bullish. Indikatorer eller tro på fallande priser.

Rekyl - När en aktie snabbt vänder riktning till den motsatta efter en snabb upp- eller nedgång. 

 

Tekniker

Inom teknisk analys finns det en mängd olika tekniker som används av traders för att försöka förstå och förutse kursutvecklingar. En del av dessa är högst metodiska och baserar sig på matematiska modeller, medan andra försöker fånga trender och trendbrott. 

 

Glidande medelvärde

SMA, eller Simple Moving Average, är en teknik i vilken man skapar ett eller flera glidande medelvärden, och använder dessa i sin analys. Ett glidande medelvärde skapas genom att man tar medelvärdet av alla värden, till exempel stängningskurser, inom en viss tidsperiod. När detta "fönster" i tiden flyttar sig framåt, så rör sig även medelvärdet eftersom det kontinuerligt baseras på nya värden. Vanligt inom trading är att använda glidande medelvärden med olika tidsrymder som till exempel ett baserat på 20 dagar och ett baserat på 50 dagar. När det "korta" medelvärdet bryter igenom det "långa" kan detta signalera ett trendbrott.

EMA - Exponential Moving Average

EMA är även det ett glidande medelvärde. Skillnaden är att de närmaste värdena ges mer "vikt", än de som ligger längre bak i tiden.

MACD - Moving Average Convergence/Divergence

MACD är en avancerad analysteknik som baseras på EMA-värden. EMA baseras ofta på 12 och 26 dagar, kallade EMA(12) och EMA(26). Dessa två läggs ihop (12 - 26) till en enda linje, MACD-linjen. När EMA(12) bryter upp igenom den långsammare EMA(26) går den gemensamma linjen för dessa över noll, när EMA(12) faller igenom nedåt går den gemensamma linjen under noll. Över noll kan tolkas som bullish, medan under noll kan tolkas som bearish.

Utöver MACD-linjen innehåller ett MACD-diagram även en signallinje och ett histogram. Histogrammet är ett stapeldiagram som visar divergensen mellan MACD-linjen och skiljelinjen. Om dessa är lika är värdet 0, vilket kan ses i frånvaron av en stapel. Tumregeln är att när MACD-linjen bryter upp genom signallinjen är detta en köpsignal, om MACD-linjen istället faller igenom signallinjen är detta en säljsignal. Signallinjen är i sig ett EMA(9) som baserar sig på de senaste 9 dagarnas MACD-värden.

Krångligt? Javisst, men MACD är en mycket populär teknik inom TA eftersom den ger så många signaler med relativt få värden. Utöver de som nämnts ovan kan man även ställa MACD mot priset och få fram huruvida en trend är bearish eller bullish. Det betyder att man kan få tre indikatorer ur samma index, och om dessa tre visar samma sak är träffsäkerheten relativt hög.

Fibonacciförhållanden

Alla minns vi Fibonaccis talföljd från matematiklektionerna eller, för den som skolkade matten, Dan Browns bok Da Vinci-koden, där den spelar en stor roll.

Talföljden är enkel, varje tal i raden är summan av de två talen som står framför det:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584 osv...

Inom TA använder man fem stycken Fibonacciförhållanden: 0.236, 0.382, 0.500, 0.618 och 0.764. Analytiker har nämligen upptäckt att det är vanligt för en aktie som rusar, dvs snabbt stiger från ett lågt pris till ett högt, att den rekylerar tillbaka till en av dessa fem nivåer. Metoden används alltså för att identifiera troliga stöd och motstånd.

Genom att dela tal inom Fibonacciföljden med varandra har man fått fram de fem nyckeltalen. 0.618 fås till exempel fram genom att dela vilket tal som helst med det direkt till höger om det första. 0.382 får man fram genom att dela vilket tal som helst med det som står två steg till höger om det första.

Applicerat på en aktiekurs visar dessa tal att om en aktie stiger med 10 kronor och sedan rekylerar nedåt, hittar man det första stödet 2,36 kronor under det högsta priset, nästa stöd finns vid 3,82 kronor under det högsta priset osv.

Länkar

Föreslå en länk!

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)